Rundskriv 1 – februar 2021

Generalforsamling 
Alunsjø Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling med oppstart onsdag den 28. april 2021.
Årets generalforsamling vil avholdes digitalt, via Vibbo. Vi oppfordrer alle til å gi digitalt samtykke og registrere sin epost-adresse på Vibbo. I god tid før møtet vil du motta en formell innkalling med årsberetning.
Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest fredag 12. mars 2021. 
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:
– gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
– formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over.
Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget. Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.
Forslag sendes til: post@alunsjo.no eller legges i styreleders postkasse, Ammerudgrenda 19. 

Papircontainere
En konsekvens av pandemien er flere hjemleveranser og mer papiravfall, noe som presser kapasiteten på papircontainerne. Vi minner derfor om at det er viktig å fylle disse mest mulig rasjonelt: Papp skal være flatpakket, aviser kastes enkeltvis og ikke i poser, og det skal ikke kastes annet enn papir og papp. Dersom de blir fylt til randen, med lokkene stående åpne, ender det med at papir blåser ut og rundt – papir som andre må plukke opp. Hvis kassene er fulle, så må man finne andre containere, eller vente til de blir tømt, noe som skjer hver 14. dag. Vi minner også om at plastposer og isopor ikke har noe i papircontaineren å gjøre. 

Nabovennlig fyring – unngå nedslag av sur røyk
Pass på at du fyrer riktig, med tørr ved (og kun ved) samt med tilstrekkelig trekk. Bruk små vedskier og opptenningsbriketter når du skal fyre opp. Våt ved brenner dårlig, og har du i tillegg lite tilluft vil du få ansamlinger av beksot. Denne soten er lett antennelig, og ansamlinger kan føre til kraftig pipebrann.Det er viktig å ha åpne ventiler for å sikre god tilluft under hele fyringsperioden. Ikke bruk kjøkkenvifte samtidig som du fyrer, den stjeler luften fra ildstedet.

Mer om naboer
Alle begynner vel nå å bli skikkelig lei av begrensningene som pandemien medfører. For noen tærer begrensningene mer på enn for andre, og her kan godt naboskap bidra til å gjøre en forskjell.
Hvis vi alle kan ta litt ekstra vare på våre naboer, et ekstra smil, en hilsen, en liten prat ved postkassen, kanskje også måkehjelp eller hjelp til å handle, det betyr mer enn vi tror. 
Oppfordringen er hermed gitt!

Grunnforhold
I forbindelse med det tragiske kvikkleireskredet ved Ask i Gjerdrum i slutten av desember kunne vi lese i Akers Avis Groruddalen at det er samme grunnforhold på Grorud som på Ask. Styret tok derfor kontakt med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å få tilgang til den informasjonen de sitter på om grunnforholdene i borettslaget vårt.

– Det er viktig å vite at marine avsetninger er en av de mest vanlige løsmassene i landet og de aller største byene er etablert på disse massene, opplyser NVE i en e-post til styret.

Marine avsetninger ble avsatt under siste istid da breene lå over og presset landet under havnivå. Etter at isen trakk seg tilbake startet landhevingen. Marin grense i områdene på Østlandet er på 210 moh. Det vil si at borettslaget vårt ligger under marin grense og ifølge NGUs løsmassekart (Norges geologiske undersøkelse) på marine avsetninger. Selv om det er marine avsetninger, trenger det ikke å bety at det er kvikkleire.
Det er når grunnvann strømmer gjennom denne marine leiren og vasker ut salt porevann som befinner seg mellom jordpartiklene at det dannes lag eller lommer av kvikkleire i den marine leiren.

Mer om hva som gjør leire om til kvikkleire finnes på NVEs nettside: https://www.nve.no/om-kvikkleire/hva-er-kvikkleire/

Ifølge NVEatlas (https://www.nve.no/om-kvikkleire/ikke) er det ikke kartlagte kvikkleiresoner i vårt område, men dette er mangelfulle kartdata. Det vil si at det kan finnes kvikkleire også utenfor de kartlagte sonene. 

Generelt uttaler NVE at det ikke regnes som farlig å bo på kvikkleire. 
 – Mange av de tettest befolkede områdene i Norge er i områder hvor det er marin leire og hvor det kan være kvikkleireforekomster. Det regnes ikke som farlig å bo på kvikkleire. Det må være helning i terrenget for at leira skal renne ut og bli et større skred. Det er først når kvikkleira overbelastes at den kan kollapse, opplyser NVE.

Nye beboere i borettslaget
Vi får stadig nye naboer i grenda, velkommen skal dere være!

Henvendelser til styret
Vi gjør oppmerksom på at responstid må påregnes, vi har styremøter ca. en gang pr måned.

Med ønske om et trivelig naboskap og fin vår!
Hilsen
Styret i Alunsjø borettslag