Rundskriv 2 – april 2021

Generalforsamling
Årets generalforsamling åpner onsdag 28.04.2021 kl 18:00 og er åpen for avstemning til tirsdag 04.05.2021 kl 18:00. Som i fjor må generalforsamlingen gjennomføres digitalt på grunn av koronasituasjonen. I god tid før møtet vil du motta den formelle innkallingen med årsberetning. De som har gitt samtykke til digital kommunikasjon mottar dette elektronisk, andre får det levert pr. postkasse. Stemmesedler på papir leveres til styreleders postkasse (Agr 19) innen fristens utløp.
Postkassen vil være låst, og to styremedlemmer vil sammen sørge for tømming og levering av stemmesedlene til OBOS.  
For å sikre en god behandling av saker under generalforsamlingen anbefaler styret alle som vil kommentere om å skrive tydelig og lett forståelig. Systemet OBOS har for digitale årsmøter har begrensninger; som i fjor er det ikke mulig med benkeforslag og endringsforslag.

Papircontainere – en oppdatering 
For å bedre kapasiteten på papiravfall, har styret bestilt en ekstra container som plasseres ved Agr 257, samt noen mindre containere som plasseres ved Agr 147, 66 og 16. Vi ber om at de fylles mest mulig rasjonelt: Papp skal være flatpakket, aviser kastes enkeltvis og ikke i poser, og det skal selvfølgelig ikke kastes annet enn papir og papp. Kassene tømmes hver 14. dag. Etter beskjed om funn av tekstiler, plast, isopor og elektrisk avfall i den store containeren ved Agr 17, vil lokket på den containeren holdes låst, slik at den kun kan fylles via slissene i siden. 

Søppelhenting – 26. april 2021
Vi samler normalt sett inn ekstrasøppel to ganger pr år, med utplassering av containere vår og høst. Farlig avfall skal ikke kastes i disse containerne, heller ikke elektrisk avfall, impregnert treverk, gips eller isolasjon. Søppelsekker kan ikke være sorte, de må være gjennomsiktig slik at visuell kontroll er mulig. På tross av gjentagende informasjon om dette, så blir slikt avfall funnet i våre containere hvert år, og borettslaget blir ilagt straffegebyr for dette. For å unngå dette forsøker vi nå en løsning med komprimatorbil. Den 26. april vil det komme to komprimatorbiler. De er bestilt til klokken 18.00 og vil kjøre runden i Ammerudgrenda. Bilene starter fra hver sin ende av borettslaget, den ene ved D-feltet (Agr 2-16), den andre ved X-feltet (Agr 134-164). Bilene vil følge veien og stoppe ved alle innkjøringene til grendene. I tillegg vil vi be dem kjøre inn i grendene der det er praktisk. Dette er store biler og de kan ikke stoppe ved alle husene, så vi satser på stopp ved veien og ett stopp inne i hver grend.
Man er selv ansvarlig for å få sitt eget avfall opp på bilen. (Løftehøyde vil være tilsvarende som for container). Husk hold korona-avstand. Er du ikke hjemme denne dagen må du alliere deg med en nabo. Det er viktig at alle kaster sitt eget avfall, sjåførene av bilene har ikke mulighet til å kaste for oss. De skal håndtere bilen, ikke avfallet. Vi prøver dette denne gangen og gjør en evaluering før neste runde til høsten.  Husk at avfall som ikke skulle kastes i containerne, heller ikke kan kastes i komprimatorbilen. Se mer om dette på https://www.norskgjenvinning.no/ressurser/regler-for-hva-som-kan-kastes-i-container/

Feiing og dugnad
Hver vår blir borettslagets stikkveier feiet og rengjort. Borettslagets interne stikkveier skal feies 6. og 7. mai. Dette gjøres av Maskinell Snøservice (MSS) som borettslaget har avtale med på brøyting, strøing og feiing.
Kommunen melder at de vil feie i selve Ammerudgrenda 10 mai. Som forberedelse til nevnte vårfeiing arrangerer borettslaget/styret vanligvis en dugnad. Primært tar dugnaden sikte på å rake grus ut av gresset der borettslaget har deponert snø gjennom vinteren. Her samler det seg mye grus og småstein, og som gode naboer stiller vi opp for hverandre denne dagen og hjelper til med å skape et hyggelig og grønt borettslag. I fellesskap rakes grusen ut på borettslagets gangveier i mindre hauger (som MSS feier opp senere). Med tanke på årets spesielle situasjon ber styret beboere om å gjennomføre feiing av grus etc. spredd utover i tid. Vi oppfordrer beboere om å feie grus ned på borettslagets gangveier i mindre hauger, men vi må unngå å gå sammen i grupper for å gjøre dette i år. Styret vil be beboere om å gjennomføre dette cirka en ukes tid før feiing, altså fra 26. april frem til 5. mai. I år har styret fått henvendelse fra beboer som ønsker hjelp til å feie ved et av snødeponiene, da dette er en tung jobb for en enkelt beboer. Styret vurderte å leie inn hjelp til denne jobben, men dette vil bli en kostbar løsning for borettslaget da dette prises på timer. Vi oppfordrer derfor alle beboere som har tid og anledning til å hjelpe hverandre med denne jobben. Sammen skaper vi et hyggelig og pent borettslag. 

Overvannskummer/sandfangerkummer
Styret fikk gjennomført en befaring av kummene høsten 2020. Man fant da at kummene var modne for tømming og videre ettersyn. Styret har engasjert Rørlegger Sentralen AS for dette oppdraget og arbeidet vil etter planen gjennomføres uke 18, med oppstart mandag 3. mai.
Beboere bes påse at biler ikke står parkert over kummer, sluk eller rister.

Mandag 3. mai tømmes kummer på området Agr 2-66, samt Agr 11-121
Tirsdag 4. mai tømmes kummer på området Agr 68-132 samt Agr 123-257
Onsdag 5. mai tømmes kummer på området Agr 134-164 samt Agr 259-317
Mandag 10. mai tas resterende kummer ved behov.

Er man i tvil om man har parkert til hinder for sugebilen, legg en lapp i ruten med tydelig mobilnummer, slik at føreren av bilen kan ringe og be deg flytte bilen hvis nødvendig. 

Reparasjon av kompostbinge på V-feltet (mellom Agr 118 – 120)
Uterom Entreprenør (UE) skulle reparere denne bingen i fjor høst, og bingen ble demontert før vinteren kom. Det vil bli bygget ny binge etter påsken.

Matrikkel 
Plan- og bygningsetaten (PBE) fører matrikkelen for Oslo kommune og jobber med å endre innholdet for flere av boligene i vårt borettslag. En matrikkel er et offentlig register over grunneiendommer.
PBE oppdaterer nå data angående bygningstype, bruksareal og antall boenheter i borettslaget. PBE viser til at deler av bygningsmassen i Oslo kommune er mangelfullt registrert, fordi det tidligere ikke var samme krav som i dag til hva som skulle registreres. En del av bebyggelsen ble i sin tid registrert på bakgrunn av flyfoto. Derfor jobbes det nå med å heve kvaliteten på registrerte bygningsdata i matrikkelen. Endringene kan medføre endringer i vann- og avløpsgebyret som borettslaget betaler til kommunen.

Beis – registrert skade eller flassing?
På våren ser vi effekten vinteren kan ha på husenes yttervegger. Dersom du oppdager at beisen flasser på utsiden av ditt hus, vennligst kontakt styret på post@alunsjo.no.

Henvendelser til styret
Vi gjør oppmerksom på at noe responstid må påregnes, vi har styremøter ca. en gang pr måned.

Med ønske om en fin vår og forsommer
Hilsen styret i Alunsjø borettslag