Behandling av asbest

På deler av borettslagets hus, hovedsakelig i veggene mot atriet, ble det originalt benyttet eternittplater som inneholder asbest. Det er ingen fare forbundet med dette så lenge platene er uskadet og man benytter firma med spesiell godkjenning når de eventuelt fjernes. Det er overlatt til den enkelte andelshaver å avgjøre om de skal fjernes, kles inn eller bestå i sin originale utførelse. Eventuelle tiltak bekostes av den enkelte andelshaver.

Generelt om asbest (OBOS Prosjekt 2003):

Asbest er et naturlig mineral som i vårt århundre har vært benyttet i et stort antall produkter. Asbest ble vurdert til å ha så mange gode egenskaper (brenner ikke og er svært bestandig mot mekanisk og kjemisk belastning) at bruken av materialet var svært omfattende fram til slutten av 70-tallet da helsefarene for alvor ble avdekket. Siden 1981 har det vært forbud mot bruk av asbest i bygningsprodukter.

Helseproblemer: Helsefarene med asbest er knyttet til åndedrettet, d.v.s. at helsefare oppstår når man puster inn svevestøvspartikler fra asbest. Dette er partikler i størrelsesområde O, ll ,Ofm. Partikler i denne størrelsen oppstår ved forvitring (gjelder særlig asbest i isolasjon på rør og kanaler) og ved bearbeiding av  asbestprodukter. Med bearbeiding menes kutting, saging, boring etc. Innånding av asbestfiber kan medføre sykdommer som bl.a. asbestose og kreft i lunger og bukhinne. Sjansen for å utvikle sykdom øker med økende eksponeringstid og dose. Personer som røyker vil ha betydelig større risiko for å utvikle sykdommer enn ikke-røykere. Sykdom relatert til asbest er hittil kun registrert hos personer som i sitt yrke har bearbeidet/produsert asbestprodukter i mange år.

Arbeid med asbest/ Arbeidstilsynets krav. Bearbeiding av asbest er ikke tillatt. Maling, tapetsering og innkledning regnes ikke som bearbeiding. Riving/demontering og fjerning av asbest skal gjøres av firma med spesiell godkjenning fra Arbeidstilsynet for utførelse av slikt arbeide og arbeidet skal meldes til Arbeidstilsynet før oppstart. Arbeidstilsynet forvalter arbeidsmiljøloven og asbestforskriften som hører inn under arbeidsmiljøloven.
Det er kun arbeid med asbest som rammes av lover og forskrifter. Det finnes ingen krav om at asbest skal fjernes og arbeidsmiljøloven gjelder ikke for privatpersoners arbeid i eget hjem. Eternittplater i bygninger. Bruken av etemittplater var i en periode svært utbredt i Norge. Fordelen med produktet var at det var anvendelig, robust og tilnærmet vedlikeholdsfritt.
Eternittplatene inneholder asbest og er derfor underlagt Asbestforskriften. Det er primært fiberstøvet fra platene som er farlig og utskifting av skadde eternittplater må foregå fortløpende for å hindre spredning av støv. Skadde plater må erstattes med plater i alternative materialer.
Så lenge platene er fast montert på bygningen, medfører de normalt ingen helsefare.