Ordensregler

ORDENSREGLER FOR ALUNSJØ BORETTSLAG

Alunsjø borettslag

Borettslagets ordensregler (oppdatert pr 20. juni 2019)

Ordensreglene herunder avløser tidligere husordensregler vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 6. mai 1975 med tillegg vedtatt på ordinær generalforsamling 22. april 2002.

Endringer vedtatt på generalforsamlingen 7. mai 2007, 11. mai 2009, 23. april 2014, 7. mai 2015, 28. april 2016, 4. mai 2017, 26. april 2018 og senest endret på generalforsamlingen 10.april 2019.

Andelseiere og beboere plikter å gjøre seg kjent med ordensreglene og rette seg etter de regler og retningslinjer som omtales her.

 1. Generelle retningslinjer

Borettslaget vårt utgjør et fellesskap som alle beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Derfor er det nødvendig at vi tar hensyn til hverandre. Dette gjelder både mellom naboer og ulike aldersgrupper. Alle har krav på å bli tatt hensyn til. Barn og ungdom bes ta rimelig hensyn til de eldre i sin lek og fritidsaktivitet, men er også en del av fellesskapet som må ha anledning til å utfolde seg.

Et godt forhold mellom beboerne utvikler seg best ved at man tar direkte kontakt med hverandre, og ikke stiller større krav til andre enn til seg selv. Det gode naboskap kjennetegnes ved at man føler ansvar for hverandre og på den måten hjelper hverandre til å trives i bomiljøet vårt.

 1. Aktsomhetsregler

(1) Taket må ikke utsettes for unødvendig tråkk og belastning.

(2) Det må påses at vannledningen i huset ikke fryser. Det gjelder også vannkranen i atriet.

(3) Lufteventiler i krypkjeller skal være åpne og andelseier skal påse at plastfolien i krypkjeller ligger korrekt og er tett. Dersom det oppdages fuktighet, skal det meldes til styret.

(4) Andelseier må sørge for at eventuelt utelys på huset som disponeres av borettslaget er tent fra mørkets frembrudd til det blir lyst neste morgen.

(5) Det skal alltid være fri adgang til søppelstativene.

(6) Parkerte biler må ikke plasseres slik at de hindrer snøbrøytingen. Biler må heller ikke parkeres slik at den frie ferdsel på stikkveiene hindres. Biler, båter, campingvogner eller lignende må ikke hensettes på borettslagets område, og gjesteparkering må ikke være til ulempe.

(7) Dyrehold må ikke være til sjenanse for andre. Hunder skal holdes i bånd på borettslagets område. Adgangen til å holde katt er begrenset til to stk dyr pr husstand. Alle katter skal hhv kastreres eller steriliseres.

(8) Beboere må ikke utsette andre i borettslaget for uakseptabel støy.

(9) Det er ikke tillatt å mate fugler eller andre dyr på borettslagets fellesarealer, da dette forurenser området og kan tiltrekke seg skadedyr som bl.a. rotter og mus.

(Merkn.: Nytt nr (9) tilføyd pr 26. april 2018); øvrige punkter renummerert.

(10) Andelseier har ansvar for ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene.

(11) Andelseier har ansvar for å kontrollere at utlevert røykvarsler samt manuelt brannslokkingsutstyr er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret.

(12) Regler for bruk av petanque-banen:

 1. Banen kan fritt brukes av borettslagets beboere til trening eller organisert spill.
 2. Bruk av banen må ikke medføre uakseptabel støy/tilrop til sjenanse for naboer.
 3. På hverdager kan banen benyttes fra kl 09:00 til kl 21:00 (jf pkt 4).
 4. På søndager og helligdager kan banen benyttes fra kl 10:00 til kl 20:00.
 5. Banen skal ryddes etter bruk. Alt utstyr og ev. søppel tas med av den enkelte spiller.

(merkn.: Nr (11) (endret til nr 12) tilføyd pr 23. april 2014)

 1. Fellesarealet – andelseiers vedlikeholdsplikt

(1) I prinsippet er alt areal utenfor atriet og bygningene en del av borettslagets fellesareal. Det er imidlertid en akseptert praksis at bare den enkelte andelseier har en bruksrett til den delen av fellesarealet som ligger på husets inngangsside. Dette arealet er avgrenset av husets inngangsside og ut til tilgrensende vei/stikkvei/plass. Andelseierne har plikt til å holde det nevnte arealet ved like. Dette innbefatter slikt som stell av eventuell beplantning, gressklipping, snørydding og sandstrøing fra vei/stikkvei/plass til egen bolig.

(2) I tillegg til dette arealet har andelseier ansvar for vedlikehold av arealet umiddelbart inntil husets grunnmur. Andelseier må sørge for å hindre at det vokser opp høyt gress og busker rundt grunnmuren som hindrer ventilasjonen av kjeller og utvendig huspanel. For å bevare husets paneler best mulig, må det inntil borettslagets fasadevegger ikke plantes klatrevekster som fysisk fester seg på veggen.

(Merkn.: endret pr 23. april 2014)

(3) Andelseierne oppfordres til å stelle og vedlikeholde også øvrig areal i tilknytning til andelseiers bolig til glede for seg selv og andre. Andelseier har ansvar for å stelle egen beplantning. Andelseier må imidlertid ikke sette opp gjerder, hekker eller annet som hindrer den frie ferdsel mellom borettslagets hus. Dersom andelseier over tid ikke steller og vedlikeholder egen beplantning, har styret etter varsling anledning til å tilbakestille arealet til opprinnelig tilstand (plen) for andelseiers regning.

(Merkn.: endret pr 23. april 2014)

(4) Andelseier må heller ikke beplante eller bruke fellesarealet på en måte som utilbørlig generer naboer eller borettslagets øvrige andelseiere. Fellesarealet skal ikke disponeres til eget bruk på en slik måte at dets verdi reduseres for andre.

 

 1. Bygningene

4-1 Andelseiers vedlikeholdsplikt (Merkn.: Pkt 4-1 endret pr 7. mai 2015)

(Merkn.: Tidl nr (1) og (2) tatt ut og inkorporert i vedtektene § 5-1 pr 28. april 2016; gjenværende nr 3 renummerert til 1)

(1) Ved beising eller maling av huspanel, takutspring, grunnmur, atriumsgjerde, garasjeport (ev ved skifte til ny), inngangsdør (ev ved bytte til ny) og rekkverk (ev ved oppsetting av nytt), skal det kun benyttes borettslagets følgende godkjente farger: (Merkn.: endret pr 7. mai 2015)

 1. Huspanel

– Demi-Hvit nr. 731 (NCS-kode: 1404-R05R) oljedekkebeis

– Alabast, nr. 790 (NCS kode: 1411-Y03R) oljedekkebeis

– Sevje, nr. 736 (NCS kode: 2716-Y11R) oljedekkebeis

 1. Grunnmur

– Grå (NCS kode: 4404-Y40R) grunnmursmaling

 1. Takutspring / gesimsbord / atriumsgjerde

– Seterbrun nr 675 (NCS-kode: 8505-Y20R) (valgfri type olje- eller oljedekkbeis)

– Under takutspring, mellom takstolper: ætterød nr. 154 (NCS kode: 4745-Y85R) (valgfri type olje- eller oljedekkbeis)

 1. Garasjeporter

– Seterbrun nr. 675 (NCS-kode: 8505-Y20R) (valgfri type olje- eller oljedekkbeis)

– Wasablå nr. 396 (NCS-kode: 6427-R96B) (valgfri type olje- eller oljedekkbeis)

– ætterød nr. 154 (NCS kode: 4745-Y85R) (valgfri type olje- eller oljedekkbeis)

– Hvit (valgfri type olje- eller oljedekkbeis)

Det bør fortrinnsvis være samme farge som inngangsdøren

(Merkn.: endret pr 23. april 2014 og 7. mai 2015)

 1. Inngangsdører

– Hvit (valgfri type olje- eller oljedekkbeis)

– Seterbrun nr. 675 (NCS-kode: 8505-Y20R) (valgfri type olje- eller oljedekkbeis)

– Wasablå nr. 396 (NCS-kode: 6427-R96B) (valgfri type olje- eller oljedekkbeis)

– ætterød nr. 154 (NCS kode: 4745-Y85R) (valgfri type olje- eller oljedekkbeis)

(Merkn.: endret pr 7. mai 2015)

 1. Rekkverk

– Seterbrun nr. 675 (NCS-kode: 8505-Y20R) (valgfri type olje- eller oljedekkbeis)

– Sort

– Samme farge som huskroppen

(Merkn.: endret pr 7. mai 2015)

(Merkn.: Hele pkt 4-2 fjernet pr 7. mai 2015)

 

 1. Bygningsmessige arbeider

5-1 Retningslinjer for bygningsmessige arbeider

Plan- og bygningsetaten godkjente 19. desember 2002 endring av reguleringsplanen for borettslaget, med rammer for helhetlige endringer av bebyggelsen i form av tilbygg, flytting av atriumgjerder og innsetting av nye vinduer i de utvendige opprinnelige fasader. Slike tiltak kan utføres etter forenklet byggemelding. Tiltak som ikke omfattes av planen er ikke tillatt.

Reguleringsplanen viser at utflytting av atriumgjerde og oppføring av tilbygg kan gjennomføres på de fleste av husene. Endelig godkjenning av tiltakene avgjøres av styret eller eventuelt Plan- og bygningsetaten etter en samlet vurdering av de lokale forholdene.

5-2 Godkjente byggetiltak av generalforsamlingen

Den enkelte andelseier kan etter godkjenning fra styret i egen regi og for egen kostnad foreta følgende byggetiltak, som skal skje innenfor rammen av reguleringsplanen og retningslinjer vedtatt av generalforsamlingen:

 • Utgraving/innredning av kjeller.

(2) Oppføring av tilbygg/vindfang.

(3) Innsetting av vinduer.

(4) Bytte av inngangsdør.

(5) Utflytting av atriumsgjerdet.

(6) Forlengelse av carporten inn i atriet.

(7) Skifte av garasjeport.

(8) Overdekninger, boder og lignende inne i atriet.

(9) Oppsetting av rekkverk i tre eller metall, ifølge illustrasjoner 1-4 vedtatt på generalforsamlingen 7. mai 2015. (Merkn.: Nr (9) tilføyd pr 7. mai 2015).

(10) Forhøyelse av eksisterende skorstein (pipe) med inntil 100 cm iht godkjent tegning og forutsatt at eksisterende materialitet videreføres.

(Merkn.: siste ledd tilføyd pr 10. april 2019)

Tiltaket må ikke være til vesentlig sjenanse for naboene. Andelseier har selv ansvaret for å finne ut om tiltaket som ønskes gjennomført kommer i konflikt med ledninger etc.

Forlenget carport skal ha et selvstendig bæresystem og ikke henges opp på gjerdekonstruksjonen eller naboens panelte vegg. For å få tilstrekkelig høyde kan styret etter individuell vurdering, godkjenne en takkonstruksjon med fall for vannavrenning lagt oppå et frittstående fundament med samme høyde som atriumgjerdet.

Andre overdekninger, boder og lignende skal ikke være synlig over gjerdet.

Gammel garasjeport kan skiftes med leddheisport levert fra Mora AS på Kløfta eller med en leddheisport av tilsvarende utseende.

Ved bytte av inngangsdør, skifte av garasjeport eller ved oppsetting av rekkverk, må det kun benyttes de godkjente fargevalg som fremkommer av ordensreglene pkt 4-1 (1).

(Merkn.: dette ledd tilføyd pr 7. mai 2015; og tidl nr (3) endret til nr (1) som følge av endr i   § 4-1 pr 28. april 2016)

Ved forlengelse av skorstein (pipe) skal eksisterende materialitet og uttrykk videreføres. Ny total høyde skal ikke overstige 190 cm målt fra referansenivå til overkant nytt pipeelement. Tiltaket skal utføres av godkjent foretak og kontrolleres av kvalifisert kontrollør før det tas i bruk.

(Merkn.: siste ledd tilføyd pr 10. april 2019)

5-3 Forandringer av bygningene

All endring av bygningene i strid mot gjeldende bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser, er ikke tillatt. Forandringer som berører bygningens eksteriør – herunder oppsetting av private radio- og TV-antenner, markiser mv. – er ikke tillatt. Styret kan tillate tiltak som ikke vesentlig berører eksteriøret eller er til sjenanse for nabo(er).

Utedelen til varmepumper kan ikke monteres på utvendig fasade eller på taket. Dersom enheten ikke er synlig sett utenfra, kan utedelen tillates montert i atriet. Skulle en slik løsning i noen tilfeller ikke kunne anvendes, kan styret medvirke til å finne en løsning i tråd med denne bestemmelsen.

5-4 Utgraving/innredning av kjeller

Andelseier som planlegger etablering av kjeller skal gi melding til styret. Han plikter å sette seg inn i og følge reglene for behandling av og gjennomføring av tiltaket, vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2002. Andelseier har selv ansvaret for alt vedlikehold, også ytre vedlikehold inklusive drenering, av kjelleren, og skal informere om dette ved salg av andelen.

Det kan etter søknad til styret tillates å sette inn kjellervinduer inne i atriet og eventuelt utenfor atriet, dersom vinduene ikke har negativ innvirkning for naboene.

5-5 Styret skal påse at vedtakene for byggetiltak følges

Styret skal påse at all utbygging blir utført i samsvar med gitte vedtak og planer. Det skal inngås skriftlige avtaler med hver enkelt utbygger som sikrer at retningslinjene følges. Ved større tiltak står styret fritt til å engasjere, for utbyggers regning, fagpersonell til å foreta kontroll under utbyggingen.

5-6 Erstatning til borettslaget for avståelse av fellesareal for tilbygg og gjerdeutvidelse

(1) Som erstatning til borettslaget for avstått fellesareal betales kr. 300,- pr. m2 (mai-2006*). Beløpet reguleres etter konsumprisindeksen hvert år med reguleringsdato 1. mai. Arealet beregnes av utvendige mål.

(2) For tilbygg skal det i tillegg betales et gebyr på kr 4.000,- (mai-2006*) for kostnadene borettslaget har hatt til utarbeidelse av reguleringsendringen, jfr. pkt 5-1. Beløpet reguleres etter konsumprisindeksen hvert år med reguleringsdato 1. mai.

(Merkn.: Presisering i nr (2) første linje foretatt 4. mai 2017)

*) De nevnte beløp, regulert iht konsumprisindeksen pr 1. mai 2021, er:

 • – kr 300 er regulert til kr 408,90
 • – kr 4.000 er regulert til kr 5.451,96