Gjerdeutflytting

Atriumgjerdet kan i de fleste tilfeller flyttes (parallellforskyves) ut 2,5 m i samme bredde som det eksisterende gjerdet. Der andelseierne har gjerde på to sider,  kan gjerde kun flyttes ut på en av sidene. Styret har oversikt over godkjent gjerdeflytting.

Retningslinjer for utførelse av gjerde.
(Revidert 1.10.2016)

 1. Gjerdet skal ha samme høyde og utseende med ½ rundstokk trykkimpregnert. Opprinnelig var gjerdehøyden 1,80 meter. Styret kan når spesielle hensyn tilsier det tillate høyere gjerdehøyde, normalt ikke over 2,10 meter.
 2. Fundamentering skal utføres frostfritt med støpte fundamenter. Min. 4 stk. varmforsinkede rør (som eksisterende) pr. 8 lm. gjerde.
  Utføres som beskrevet i vedlagte NBI – blad, A 517.551, fig. 211a eller tilsvarende. Dersom det velges  en annen utførelse, skal
  tegning/beskrivelse av løsningen sendes styret for godkjenning før arbeidene igangsettes.
 3. Flyttede gjerder skal beises i samme farge og beis som gjerdene for øvrig. Beising inngår som en del av ferdigstillelsen.

Saksgang ved gjerdeflytting
(revidert pr 01.10.2016)

 Beboer ønsker å vurdere flytting av gjerde.

 1. Beboer får tilsendt følgende:
  1. Saksgang / sjekkliste for gjerdeflytting (utvidelse av arealet)
  2. Utsnitt av kart (reguleringsplanen) som viser hvor/hvordan gjerdet kan flyttes.
  3. Beskrivelse av hvordan flyttingen skal utføres, inkl hvordan stolpene skal fundamenteres (inkl NBI-blad A517.551).
  4. Info om 1/2 rundstokk
  5. Skjema for nabovarsel (og info om hvem som regnes som nabo).
  6. “Skreddersydd” kontrakt for gjerdeutflytting (ikke signert av styret ennå). NB ! Arbeidene må ikke starte før kontrakten er signert av styret.
 2. Beboer lager målsatte tegninger.
 3. Beboer gir nabovarsel tegninger til aktuelle naboer.
 4. Nabo fyller ut og signerer nabovarsel (tegningene skal også signeres) og returnerer dokumentene til den som ønsker å flytte gjerdet.
 5. Beboer sender sin søknad (inkl. signerte nabovarsler og tegninger) til styret.
 6. Styret vurderer saken, fatter et vedtak og varsler beboer om resultatet.
 7. Beboer innbetaler fastsatt vederlag (se nedenfor §5-6) og sender/leverer signert kontrakt og kvittering til styreleder.
 8. Styreleder signerer 2 eksemplarer av kontrakten og gir/returnerer beboeren den ene.
 9. Arbeidet med flytting av gjerdet kan nå påbegynnes. Styret kan kreve flyttingen tilbakeført dersom arbeidene ikke er utført iht gitte retningslinjer og inngått kontrakt.

Utdrag fra ordensregler:

§5-6 Erstatning til borettslaget for avståelse av fellesareal for tilbygg og gjerdeutvidelse
(1) Som erstatning til borettslaget for avstått fellesareal betales kr. 300,- pr. m(mai-2006)*.
Beløpet reguleres etter konsumprisindeksen hvert år med reguleringsdato 1. mai.
Arealet beregnes av utvendige mål.(*merknad: tilsvarer 408,90 kr i mai 2021)

 (.PDF)

Hvor får man tak i ½ rundstokk?
Det finnes sikkert flere steder, men styret kjenner kun til:
Solør AgroTre (Tidligere Solør Treimpregnering AS)
Adresse: 2260 Kirkenær Telefon nr.: 629 46 100 Faks nr.: 629 46 101
E-postadr.: post@solor.no