Radonsituasjonen

radonI september-nummeret av Atrium informerte styret om at vi vil gjennomføre radonmålinger i 9 hus hvor vi tidligere ikke har fått innhentet klare måleresultater. Et særskilt skriv om dette er delt ut til de aktuelle boligene. Radonkjeden AS vil fra 2. november og fremover dele ut sporfilmene og informere nærmere om hvor og hvordan målingene skal utføres.
Etter at de vant anbudet, utførte Radonkjeden AS våren 2015 radonhindrende tiltak i 39 boliger. Firmaet vil nå starte kontrollmålinger i disse 39 husene slik at vi deretter skal kunne evaluere hvordan tiltakene har virket. Utplassering av sporfilmer i disse husene starter 2. november, og nødvendig informasjon vil bli gitt den enkelte.
Uavhengig av ovenstående tiltak som gjennomføres i regi av styret/borettslaget, vil Radonkjeden AS også besøke hus i borettslaget med utgravd kjeller. Dette dreier seg om 90 hus hvor tidligere måltall viser verdier over 100 bqr/m3 i årsmiddelverdi i boligen. Som kjent har problematikken omkring – og ansvaret for – hus som har utgravd kjeller bl.a. vært gjenstand for forslag og diskusjon på de siste to generalforsamlingene. Ansvaret for utgravde kjellere og kostnader ved vedlikehold og utbedringer mv knyttet til slike kjellere er ansett å ligge på den enkelte beboer, jfr vedtektene pkt 5-1 (3).
Styret har for sitt vedkommende ikke hatt innvendinger mot at Radonkjeden AS besøker disse boligene for å vurdere situasjonen og tilby eventuell installasjon av radonhindrende utstyr. Firmaet har etter hvert blitt godt kjent med våre atriumshus, og er kjent for å gjøre et godt arbeid. Firmaet har overfor styret antydet en pris på noe i underkant av kr 30.000 inkl. mva pr enhet (gitt at et minimum antall hus blir med på ordningen).
Prisen vil kunne variere, avhengig av hva som skal gjøres. Radonkjeden vil under befaringen orientere generelt og ut fra måltall for den enkelte bolig opplyse om hvorvidt tiltak bør iverksettes og eventuelt om radonhindrende utstyr bør monteres. Firmaet vil så informere om hva som konkret skal gjøres i det aktuelle tilfelle og til hvilken pris. Det er således opp til den enkelte beboer å vurdere dette, og eventuelt inngå en kontrakt med Radonkjeden AS.
Betaling/oppgjør for et eventuelt utført arbeid må avtales direkte med Radonkjeden AS, og er altså styret/borettslaget uvedkommende. Det bør også avtales en plan for fremtidige kontrollmålinger, ettersyn og vedlikehold.
Styret vil avslutningsvis gjøre oppmerksom på at utlufting er et viktig tiltak mot radongasser. Lufteventilene (klaffventiler og vindusventiler) er det viktig å holde åpne – også i vinterhalvåret.