Innlegg til Grorud bydel vedr sprengning i Huken

Styret har sendt følgende innlegg til Bydel Grorud

Undertegnede i styret, som var inne i bolig sammen med hustru, kan bekrefte slik sprengning ca kl 14.30 sist tirsdag. Dette var en meget kraftig sprengning, og virket som en seriesprenging med 3 salver. Vi har fra borettslagets side meldt inn slike sprengninger tidligere også, men dette har vært en av de verste.

Det var bl.a. kraftige rystelser i grunnen og ikke minst i grunnmur . Dette kan umulig være heldig for boligene i området, verken for uteområder eller inne (f.eks. rørledninger, bredbånd, dataanlegg mv). Beboere har meldt om sprekker i grunnmurer. Sett fra Alunsjø borettslag (atriumhusene) er vi også mye plaget med ledningsbrudd, dvs. brudd på gamle vannledninger og kloakkrør. Det er mange slike saker i løpet av et år, og koster oss ca. kr 100.000 for hvert brudd.

Vi kan vanskelig bevise at dette skyldes Huken-sprengninger, men det er jo nærliggende å anta at dette kan medvirke til disse hyppige bruddene. Grunnen/undergrunnen forskyver seg og ledninger kommer i spenn og blir ødelagt.

Vet ikke om det er noe grunnlag for erstatningssøksmål mot Åsland (boet). Vi kjenner ikke til detaljer knyttet til lovligheten av den nåværende virksomheten (særlig sprengningene) ved Huken, og politianmeldelse er vel fåfengt. Vi trodde imidlertid at sprengninger ved pukkverket skulle opphøre og at det kun skulle tilkjøres fyllmasse. Har Huken fått Fylkesmannens tillatelse til fortsatt drift og sprengninger, og uttak av ytterligere masse ?

(det var jo en sak som skulle avgjøres av Fylkesmannen, og som vi ikke kjenner resultatet av).

 

En aggressiv og kontinuerlig lastebiltrafikk på den trange/smale Ammerudveien er også meget beklagelig.

Vi er kjent med at Huken-saken kommer opp på dagens Grorud BU-møte, og håper at elementet med sprengninger, og eventuelle erstatninger for ledningsbrudd, kan være et element i denne saken.

 

mvh

for Styret i Alunsjø borettslag

Per Ask Johannessen