Midlertidig forbud mot tiltak på borettslagets eiendom

Styret har blitt kjent med at Plan- og bygningsetaten i brev av 21. september 2018 har varslet en rekke beboere i nærområdet om at de har igangsatt et arbeid med sikte på å iverksette et midlertidig forbud mot tiltak på borettslagets eiendommer (vi har 7 ulike bruks- og gårdsnummer).

Dette arbeidet synes å være igangsatt etter press fra Byantikvaren på bakgrunn av høringer fra PBE av to søknader fra andelseiere om tillatelse til å oppføre et tilbygg til de aktuelle atriumshusene.

Alunsjø borettslag er på adresselisten til dette aktuelle varselet, men styret har formelt ikke fått dette brevet ennå, da det er adressert til OBOS sin postboks. Dette spiller imidlertid ingen rolle, da saken ligger på PBEs hjemmeside om saksinnsyn.

Plan- og bygningsetaten har bl.a. uttalt:

«I 2002 ble det utarbeidet en reguleringsendring til reguleringsplan S-1118 (V191202). Denne reguleringsendringen tillater blant annet oppføring av typegodkjente tilbygg plassert ut fra fastsatte byggelinjer. Etter reguleringsendringen har flere av atriumshusene i området oppført tilbygg. I 2009/2010 ble imidlertid Ammerudgrenda atriumshus – Alunsjø borettslag oppført på Gul liste, og i kommuneplanen (2015) ble borettslaget avsatt som et område med verneverdi i ytre by, kategori 1.

Byantikvaren vurderer endringene som har skjedd som svært uheldige for kulturminneverdiene. Det er imidlertid mye igjen av den opprinnelige arkitekturen, og denne bør etter Byantikvarens vurdering ivaretas på en bedre måte. Byantikvaren ønsker derfor at kommuneplanen følges opp, og at Alunsjø borettslag reguleres til hensynssone bevaring av kulturmiljø for å sikre de svært høye kulturminneverdiene.

Det er av denne grunn behov for å vurdere en omregulering for å bedre kunne sikre den bevaringsverdige atriumshusbebyggelsen i borettslaget. Byantikvaren har uttalt seg til det omsøkte tiltaket med sterk fraråding, men ber også om at det blir nedlagt midlertidig forbud mot tiltak hva gjelder alle typer tilbygg, også tilbygg som utformes i tråd med reguleringsplanen fra 2002.

Atriumshusene i Alunsjø borettslag vurderes, med grunnlag i overnevnte, omregulert på en slik måte at områdets bevaringsverdi sikres for fremtiden.»

Styret har merket seg at PBE har gitt en nærmere beskrivelse av ordet «tiltak» og midlertidig forbud», se herunder:

«Hva er et tiltak?

Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg. Et tiltak kan også innebære terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom.

Hva betyr et midlertidig forbud mot tiltak?

Hvis vi vedtar et midlertidig forbud mot tiltak på din eiendom, betyr dette at vi har anledning til å utsette alle former for tiltak, også tiltak som ikke er søknadspliktig. Det er likevel mulig å søke om tiltak som ikke forhindrer det videre planarbeidet.»

Styret har tatt opp saken med OBOS og vi prøver å få til et møte med Plan og bygningsetaten for å få mer informasjon om omfanget og den videre prosessen i saken.

Slik styret til nå forstår saken er dette nå et varsel om mulig byggeforbud. Forbudet må vedtas politisk før det trer i kraft. Det er foreløpig ikke klart hvilke typer tiltak som blir omfattet av forbudet, da dette vil fremkomme av vedtaket. Hovedformålet med forbudet synes å være å stoppe reguleringsplanen fra 2002 som legger til rette for tilbygg. Da må det slik vi antar en ny reguleringsplan til.
Vi har også blitt oppmerksom på at Byråden for byutvikling har sendt følgende informasjon til Byutviklingskomiteen om dette igangsatte arbeidet med midlertidig forbud mot tiltak:

«Jeg viser til bystyrets vedtak av 21.06.2017, sak 207, pkt. 8 hvor det heter: «Bystyret ber byrådet sikre at byutviklingskomiteen fortløpende informeres skriftlig ved kopi i alle tilfeller der Plan- og bygningsetaten varsler om midlertidig forbud mot tiltak under henvisning til plb § 13-1.»»

Styret regner med at alle de andelseiere som allerede har fått tillatelse til tilbygg ikke vil bli rammet av dette forbudet. Det er jo ikke normalt å gi «lovreguleringer» tilbakevirkende kraft. Men styret kan for sitt vedkommende ikke her gi noen garantier, da dette nå er helt i myndighetenes hender.

Styret vil jo imidlertid anta at dersom det skal komme en ny regulering som helt eller delvis opphever den gamle fra 2002, så vil det måtte komme en høring om dette.

Vi arbeider med å finne ut mer om hvilke konsekvenser dette får for nye søknader samt eksisterende og fremtidige byggetiltak i borettslaget. Når vi får mer opplysninger så vil vi informere på borettslagets hjemmeside og i kommende utgaver av «Atrium».

 

Styret.