Her er siste skriv fra Oslo Kommune vedrørende Ammerudveien 105

oslo ok_m

Her er lenken til brevet –   https://www.oslo.kommune.no/dok/Byutviklingskomiteen/2016_05/1144590_1_1.PDF

*

Byrådet bemerker

Byrådet har mottatt brev av 02.03.2015 fra Alunsjø borettslag, jf. vedlegg 5, i forbindelse med planforslaget. Det anføres i hovedsak at Alunsjø borettslag, som representerer 235 atriumsboliger i Ammerudgrenda, er positiv til at den omhandlede tomten bebygges, men at høyden på nybygget bør være på 3 etasjer eller subsidiert på maksimum 4 etasjer som trappes ned i terrenget mot atriumsbebyggelsen i nord og øst. De mener foreslått høyde vil forringe boforholdene pga mer skygge og mindre soltilgang, i tillegg til at det planlagte nybygget vil åpne for betydelig innsyn til opprinnelig avskjermede områder og dermed sterkt utfordrer atriumshusenes privathet. Videre ønskes nærbutikk opprettholdt som også støttes av Bydel Grorud og Groruddalen Miljøforum. Borettslaget mener planforslaget bør avvises, og sendes tilbake til utbygger og Plan- og bygningsetaten for utredning av alternativt framlegg. Plan- og bygningsetaten har fått brevet til orientering, men har ikke kommet med ytterligere uttalelse.

Byrådet gjør oppmerksom på at Plan- og bygningsetaten den 06.07.2015 ble bedt om å utarbeide et nytt alternativ 2 til vurdering, hvor lamellblokken skulle reduseres til 4 etasjer. Byrådet har imidlertid ikke sett grunn til å fremme alternativ 2, da man er enig med Plan- og bygningsetatens vurdering om at høyder og volum i opprinnelig alternativ med 5 etasjer er en akseptabel utnyttelse for denne tomta og omgivelsene.