Dobbel parkering ute i Ammerudgrenda!

OPPFORDRING TIL Å SENDE MAIL

Styret har mottatt mange henvendelser fra beboere vedrørende parkering ute i selve Ammerudgrenda. Her er det lov å parkere på offentlig vei, men dobbeltparkeringen på hver side av veien gjør det temmelig smalt å komme forbi og veldig uoversiktlig. Både styret og flere beboere har tilskrevet kommunen for hjelp, men svaret har vært at de ønsker å se det an. De mener problemene bare blir flyttet videre:

«De påklagede kjøretøyene er hensatt på strekning som ikke er regulert med parkering forbudt. Det er skiltet med 30km fartsgrense på stedet og de som er kjørende må tilpasse fart i forhold til hvordan forholdene er på stedet. Vi vil følge med på situasjonen og se hvordan dette utvikler seg, og vi vil ta dette opp med skiltmyndigheten for å få vurdert behov for ytterligere forbud mot parkering på den ene siden».

Hilsen Vigdis Johansen vigdis.johansen@bym.oslo.kommune.no fagkonsulent, Bypatruljens stab, Bymiljøetaten.

Send derfor en mail til denne personen, eller til postmottak@bym.oslo.kommune.no  – med at det også er stor fare for lekende barn her samt at det enkelte ganger er umulig å komme seg forbi her.